Lokala regler

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2018 FÖR SURAHAMMARS GOLFKLUBB

 

Golf spelas enligt gällande "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf", Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policies (se Spel- och tävlingshandboken sid. 22-33) samt följande regler och föreskrifter.

1. LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i klubbhuset och på hemsidan.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

1.1 Out of bounds (Regel 27-1)

På hål 3 och hål 11 definieras out of bounds av viltstängsel mot Riksväg 66.

1.2 Vattenhinder (Regel 26)

  1. Alla omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder. Gränsen går där marken bryter av mot hindret.
  2. Droppruta på sjätte hålet vid högra vattenhindren; Om en boll är i vattenhindret får spelaren fortsätta enligt Regel 26 eller, som ytterligare alternativ, droppa en boll i dropprutan med ett slags plikt.

1.3 Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

  1. Alla områden som är markerade med blå eller blåvita pinnar är MUA. Blåvita pinnar innebär att spel är förbjudet från det området.
  2. Skador i bunkrar såsom blottade stenar, gropar eller fåror, förorsakade av rinnande vatten, är mark under arbete.
  3. Myrstackar är mark under arbete.
  4. Dräneringar täckta av grus på hela spelfältet är mark under arbete.

1.4 Pluggad boll (Regel 25-2)

På spelfältet får en boll, som är pluggad, utan plikt lyftas, rengöras och droppas så nära punkten som möjligt där den låg, dock inte närmare hålet. När bollen droppas måste den först träffa en del av banan som tillhör spelfältet.

Anmärkning: En boll är ”pluggad” när den ligger i sitt eget nedslagsmärke och en del av bollen är under markytan. En boll behöver inte nödvändigtvis nudda jorden för att vara pluggad (t.ex. kan gräs, lösa naturföremål och liknande finnas mellan bollen och jorden).

Undantag:

En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om störande inverkan av någonting annat än den olägenhet som täcks av denna lokala regel gör slaget uppenbart ogörligt.

1.5 Hindrande föremål (Regel 24-1och 2)

Flyttbara

Stenar i bunkrar och gul-svarta 150-meterspinnar är flyttbara hindrande föremål.

Oflyttbara

  1. Tee 40 och dess kanter är oflyttbart hindrande föremål.
  2. Om ett ungt träd på spelfältet markerat med orange band, stödpinne eller dess planteringsgrop påverkar spelarens stans eller området för spelarens avsedda sving, skall bollen lyftas och droppas, utan plikt, enligt Regel 24-2b

1.6 Lösa naturföremål (Regel 23)

Täckbark runt träd är lösa naturföremål. Du får flytta lösa naturföremål, men om detta orsakar att bollen rör sig ska bollen återplaceras och du får ett slags plikt.

1.7 Boll som oavsiktligt rubbas på green

Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska ändras enligt följande.

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

1.8 Avståndsmätare tillåten (Regel 14-3 Anmärkning)

För allt spel på banan får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3.

1.9 Modifiering av plikten för fel score på hål

Undantag till regel 6-6d ändras enligt följande:

Om en tävlare på något hål angivet en lägre score än vad han hade och detta berodde på att han underlåtit att ta upp ett eller flera pliktslag som han, innan han lämnat in scorekortet, inte kände till att han fått, är han inte diskvalificerad. Under sådana omständigheter får tävlanden plikten enligt den gällande regeln, men det blir ingen ytterligare plikt för brott mot Regel 6-6d.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

Antogs av Surahammars Golfklubbs styrelse 2018-04-17

2. VILLKOR FÖR TÄVLING

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

2.1 Registrerade ronder i GIT

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha EGA Exakt Tävlingshandicap eller EGA Exakt Handicap. Tävlingsledningen kan göra undantag från denna regel. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha EGA Exakt Tävlingshandicap.

Plikt för deltagande utan EGA Exakt Tävlingshandicap eller EGA Exakt Handicap: Diskvalifikation.

2.2 Anmälan till tävling

Anmälan till tävling skall göras senast klockan 12.00 tre dagar före tävlingen på golfterminalen eller via golf.se om inte annat anges i golf.se (GIT). Vid överanmälan till en klass eller en tävling gäller anmälningsordning efter anmälan på nätet om inte annat anges i inbjudan. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, kan debiteras med gällande startavgift.

2.3 Uteblivande från tävling

Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling på hemmaklubb skall behandlas i enlighet med föreskrifterna i kap 13 i SGF:s Spel och Tävlingshandbok. På följden bör som regel vara avstängning från deltagande i tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling skall anmälan ske till spelarens hemmaklubb/GDF för åtgärd.

Anmälningsavgiften skall betalas om detta inte skett tidigare. Avgiften skall vara betald före start i nästa tävling.

2.4 Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:
Klass A handicap till och med 12,4
Klass B handicap 12,5 till 22,4
Klass C handicap 22.5 till 36,0

Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

2.5 Tee i klubbtävlingar (Regel 11)

I klubbens tävlingar avgör tävlingsledningen vilka tee deltagarna ska spela från.

2.6 Särskiljning

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 1 och därefter hål 2 o.s.v. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

2.7 Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

Överträdelse av ett villkor för en tävling före eller under ronden kan leda till att spelaren diskvalificeras eller utesluts ur tävlingen och rapporteras till hemmaklubben eller golfdistriktsförbundet för eventuell disciplinär påföljd.

3. TÄVLINGSREGLER OCH TILLFÄLLIGA TÄVLINGSREGLER

Tillfälliga tävlingsregler finns anslagna på anslagstavla i klubbhuset och på hemsidan.

Därutöver gäller följande tävlingsregler för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

3.1 Persontransporthjälpmedel (PTH)

Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av PTH, annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen. Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

*Plikt för brott mot tävlingsregeln:
Matchspel – Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – Två hål.

Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett).

Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen.

Bogey– och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1.
Poängbogeytävlingar – se Regel 32-1b, Anmärkning 1.

*Användande av varje form av otillåtet transportmedel måste avbrytas omedelbart så snart det upptäcks att ett regelbrott skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad.

3.2 Tävlingsledningen avbryter spelet (Regel 6-8)

Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anmärkning. Spelet återupptas enligt Regel 6-8d efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet ska återupptas.

Följande signaler används:

Avbryta spelet omedelbart (Åska) – En lång signal. Ta omedelbart skydd.

Avbryta spelet – Tre signaler, upprepade gånger. Spelarna ska återvända till klubbhuset.

Återuppta spelet – Två korta signaler, upprepade gånger.

Plikt: Avbryta spelet omedelbart – enligt Regel 6-8b Anm; Avbryta eller återuppta spelet – enligt Regel 6-8b.

3.3 Paus Regel (6-8)

Under en fastställd rond har spelarna, efter hål 9, rätt att avbryta spelet enligt Regel 6-8a och ta en paus på högst 5 minuter för att inta förfriskningar.

3.4 Scorekortsinlämning (Regel 6-6)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling skall scorekortet lämnas i tävlingskansliet. Scorekortet är inlämnat enligt Regel 6-6c när spelaren har lämnat tävlingskansliet.

3.5 Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Plikt, om inte annat sägs i tävlingsregeln: Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

4. ORDNINGSFÖRESKRIFTER OCH TILLFÄLLIGA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee och på hemsidan. Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:

4.1 Banpersonal har företräde på banan. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.

4.2 Hela bunkerkrattan skall placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen.

4.3 Bagvagnar skall inte dras över tee eller mellan green och bunker.

4.4 Det är förbjudet att bryta in på ett hål om spelrytmen störs för andra spelare som redan befinner sig på hålet.

4.5 Det är tillåtet att ta en paus på högst 5 minuter vid kiosken efter hål 9. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom. Grupp som är mer än startintervallet efter gruppen framför har inte rätt till paus.

4.6 Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner).

4.7 Spelare är skyldiga att följa anvisning från kontrollant. Golf ID, eller greenfeekvitto skall anges eller kunna   uppvisas.

4.8 Spelare som inte erlagt gällande greenfee kan avvisas från banan och få betala avgift på dubbla den gällande    greenfeen.

4.9 Vid spel på banan bör en utrustning per spelare användas.

4.10 Golfskor med metallspikar får ej användas.

4.11 Barn i barnvagn får medtas vid sällskapsspel på egen risk.

4.12 Kopplad hund får medtas vid sällskapsspel på egen risk. Bajspåse måste användas.

 

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Beslutade av Surahammars GK:s styrelse 2017-03-09